יעל פרידמן לוגו

מדיניות הפרטיות

יעל פרידמן X Artist (להלן: “החברה”) מכבדת את פרטיותם של לקוחות אשר עושים שימוש בשירותי החברה ושל המשתמשים באתר, שהחברה מנהלת ומפעילה שכתובתו www.yaelfridman.co.il (להלן: “האתר”). לקוחות ומשתמשים יכונו במדיניות פרטיות זו להלן כ”משתמש” או “משתמשים”.
המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, כיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.
המידע שהמשתמש מסר או ימסור לחברה, בין בע”פ ובין בכתב, תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.
המידע יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
לצורך מימוש המטרות האמורות כאמור, ייתכן שהחברה תעביר מידע אודות המשתמש או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.
מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

 1. יצירת קשר בעניין מידע
  כל שאלה בעניין שימוש במידע הנאסף על ידי החברה ניתן להפנות אל יעל פרידמן באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: info@yaelfridman.com באופן ישיר או באמצעות אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: www.yaelfridman.co.il (“להלן: האתר”).
 2. המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש
  2.1 .באמצעות רישום ושימוש באתר;
  2.2 .באמצעות מידע שמוסר השולח של המשלוח לחברה;
  2.3 .באמצעות מידע שהמשתמש מוסר לחברה;
  2.4 .באמצעות מידע שמתקבל אצל החברה אגב ו/או בקשר עם מתן השירותים ובקשר עם קבלת המשלוח מהשולח ומסירת המשלוח למשתמש.
 3. המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש
  המידע אשר החברה אוספת אודות המשתמש יכול שיכלול:
  3.1 .זיהוי, פרטי התקשרות: שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא”ל) וכתובת, ת.ז.
  3.2 .מידע בקשר עם קבלת השירותים מהחברה: לרבות מידע בנוגע לחבילה, משלוח החבילה, קבלת החבילה, תשלום מיסים בקשר עם קבלת החבילה ועוד.
  3.3 .מידע שאינו אישי: מידע אשר אינו חושף את הזהות האישית של המשתמש אשר הנאסף בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים כמפורט בסעיף 9 למדיניות הגנת פרטיות.
 4. מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע (“המטרות”)? החברה זקוקה למידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

  4.1. כדי לספק שירותים המוצעים על ידי החברה;
  4.2 .כדי לשפר את איכות השירותים שמעניקה החברה;
  4.3 .כדי ליצור קשר עם המשתמש;
  4.4 .כדי לשלוח למשתמש עדכונים, הודעות ומידע נוסף בקשר עם השירותים המוצעים על-ידי החברה;
  4.5 .לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;
  4.6 .לצורך זיהוי המשתמש בעת פנייתו לחברה באמצעות האתר ובאמצעים טכנולוגיים אחרים לרבות טלפון, טלפון נייד, דוא”ל ועוד;
  4.7 .לצורך תפעול ופיתוח של האתר ובכלל האמור לצורך מתן תמיכה למשתמש וטיפול בבקשות ותלונות של המשתמש;
  4.8 .לצורכי התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות בקשר עם מתן השירותים על ידי החברה;
  4.9 .לכל מטרה נוספת המפורטת במדיניות הגנת פרטיות זו ו/או בתנאי השימוש.

 5. העברה של המידע

5.1 .המידע אשר יוחזק במאגרי המידע של החברה, יכול ויימסר לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות.

5.2 .העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
5.3.החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
5.3.1 אם יתקבל אצל החברה או מי מטעמה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש ובהתאם להוראות כל דין.
5.3.2 .צדדים השלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים, נותני שירותי אבטחה ותמיכה במערכות האבטחה, מערכות טכנולוגיית מידע (IT), חברות סליקה, חברות כרטיסי אשראי, חברות ונותני שירותים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים לרבות אך לא רק, שירותי הובלה, הפצה, מסירה איסוף החבילות ועוד.
5.3.3 .צדדים השלישיים שהם שותפים עסקיים או שותפים עסקיים פוטנציאליים, בין היתר, במסגרת רה-ארגון, מיזוג, מכירה, יוזמה משותפת, העברה או כל עסקה המתייחסת לכל או לחלק מעסקיה של החברה, לנכסים של החברה או למניות של החברה.
5.3.4 .בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין החברה או מי מטעמה לבין המשתמש או מי מטעמו וכן בין החברה או מי מטעמה לבין צדדים שלישיים לרבות אך לא רק שולחי החבילות או מי מטעמם, נותני השירותים ועוד.
5.3.5 בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו

6.  אבטחת מידע
החברה נוקטת באמצעים לשם אבטחת מידע ופועלת בהתאם לסטנדרטים המקובלים. עם זאת, וכידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם המשתמש מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לחברה הועמדה בסכנה), נודה אם תעדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 1 לעיל.

7 .תקופת החזקה של המידע
החברה נוקטת בצעדים נאותים על מנת להבטיח כי המידע האישי המצוי ברשותה הינו מהימן למטרת שימושו, וכן מדויק ושלם כנדרש על מנת ליישם את מטרות מדיניות זו. החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

8 .מידע אישי על אנשים אחרים
אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות זאת אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.
9 .מידע “לא אישי”
מידע “לא אישי” הינו כל מידע אשר אינו חושף את זהותו האישית של המשתמש, ואותו החברה אוספת בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים (אתר האינטרנט, טלפון נייד, הודעות דואר אלקטרוני, וכד’). לדוגמה:
9.1 באמצעות דפדפן האינטרנט:
מידע מסוים נאסף על ידי מרבית אתרי האינטרנט, כגון, כתובת ה-IP של המשתמש (קרי, כתובת המחשב של המשתמש באינטרנט), רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט וגרסתו והעדפת שפה.
החברה יכולה לעשות שימוש במידע זה למטרות כגון חישוב מספרי משתמשים באתר, עזרה באבחון בעיות בשרת, ניהול האתר ועוד.

9.2 .שימוש בעוגיות (cookies) : עוגיות (cookies) הינן פיסות מידע המאוחסנות ישירות על המחשב בו עושה שימוש המשתמש. עוגיות (cookies) מאפשרות לחברה לזהות את המחשב של המשתמש ולאסוף מידע כגון העדפות שפה וכדומה.
החברה רשאית להשתמש במידע זה למטרות אבטחה, סיוע בניווט, הצגת מידע בצורה יותר יעילה, התאמה אישית של חוויית המשתמש במהלך הביקור באתר, או כדי לאסוף מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש באתר.
המשתמש רשאי לסרב לקבל עוגיות (cookies) בהם החברה עושה שימוש על ידי התאמת הגדרות הדפדפן. עם זאת, אם המשתמש אינו מסכים לקבלת עוגיות (cookies) אלה, המשתמש עשוי לחוות מעט אי נוחות במהלך השימוש באתר.

9.3 שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת (beacons web ,(GIFs clear או טכנולוגיות דומות אחרות:
החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות אלו בעמודי האתר, בטלפון הנייד, בדואר אלקטרוני ועוד על בסיס פורמט HTML ,כדי, בין יתר הדברים, לעקוב אחר פעולות של המשתמשים ולערוך סטטיסטיקה לגבי השימוש באתר וקצב התגובות.

9.4 שימוש בקבצי לוג: שרתי האינטרנט של החברה רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן של המשתמש או שהמכשיר הסלולרי של המשתמש שולח בכל פעם שהמשתמש מבקר באתר. רישומי שרת אלו עשויים לכלול מידע כגון, כתובת ה- IP ,סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, עמודי הפניה/יציאה וכתובות URL ,סוג הפלטפורמה, מספר ההקלקות, שמות דומיינים, דפי נחיתה, דפים שנצפו והסדר של דפים אלו, כמות הזמן שנרשמה בעמודים מסוימים, תאריך ועוד. כדי להבין, לנתח ולעשות במידע לא אישי, החברה עשויה להשתמש בשירותי אנליזה ופילוח של צדדים שלישיים.

10. החברה רשאית לעשות שימוש בכלים שונים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים לרבות Analytics Google וכלים אחרים ונוספים בהתאם להוראות מדיניות פרטיות ו/או תנאי השימוש.

11 .הדין החל וסמכות השיפוט
11.1 התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת פרטיות זו לרבות השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל.
11.2 .סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם מדיניות הפרטיות מוקנית בזאת באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב.
11.3 .המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות בקשר עם כל טענה שיש או תהיה לו, הקשורה או נובעת מיחסיו עם החברה ו/או בקשר עם האתר תעמוד על שנתיים מיום היווצרותה. כל טענה שתיטען בכל מועד המאוחר יותר משנתיים כאמור, לא תהא בת תוקף. הוראות סעיף זה תיחשבנה כהסכם התיישנות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח, 1958.

12. כל הוראה מהוראות מדיניות פרטיות זה אשר תיקבע כהוראה בלתי אכיפה על ידי בית משפט, בית דין או הרכב בוררות, על פי דיניה של כל סמכות שיפוטית כאמור, תחשב כהוראה מפוצלת ונפרדת ממדיניות זו ולא תגרע מתוקפן ולא תפגע בזכות האכיפה של כל ההוראות האחרות של מדיניות פרטיות זו. במקרה בו הוראה מהוראות מדיניות זו אינה ברת אכיפה מהסיבה שהינה כללית יתר על המידה, הוראה זו תוגבל להיקף הנדרש על-ידי הדין החל ותיאכף בצמצום הנדרש.

13 .שינויים למדיניות הפרטיות החברה בוחנת את מדיניות הפרטיות באופן סדיר ושומרת את הזכות לבצע שינויים בכל עת על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותה ובדרישות חוקיות.
אנא בחן את תאריך העדכון אחרון של מדיניות הפרטיות כדי לראות מתי זו שונתה לאחרונה.

הרשמו לקבלת הטבות בלעדיות ועדכונים.
ובנוסף, 7% הנחה לרכישה הראשונה באתר!

** ללא כפל הנחות. בתוקף 30 יום מתאריך ההרשמה. הטבה אחת ללקוח. לא כולל דמי משלוח.